Fleur’s unusual boxes – Niezwykłe pudełka Fleur

Today’s subject will be Fleur dolls in unusual boxes. Most Fleurs, like other dolls (Barbie, Sindy, etc), were simply standing in the box. There were, however, a few exceptions!

Dzisiejszy wpis jest o lalkach Fleur w niezwykłych pudełkach. Większość lalek Fleur, jak wiele innych lalek (Barbie, Sindy, itd), zwyczajnie stała w swoich pudełkach. A jednak było kilka wyjątków!

First is the Famous Fashion Fleur. She is one of only two dolls who sit in their boxes. Her box is also unusual because it has a two-way window and is square, not rectangular.

Pierwsza jest Famous Fashion (Słynna Moda) Fleur. Jest jedną z tylko dwóch lalek, które siedzą, a nie stoją, w pudełku. Samo pudełko jest też niezwykłe z powodu dwustronnego okienka i kwadratowego, a nie prostokątnego, kształtu.

This is Kitties Fleur. She is the second doll that sits in her box. The box itself has an unusual background depicting a room, it is one of a kind. All other Fleur boxes have plain background.

Druga to Kitties (Kotki) Fleur. Jest drugą lalką siedzącą w pudełku. Samo pudełko ma niezwykłe tło, które wygląda jak pokój, z tego powodu jest wyjątkowe. Żadne inne pudełko nie ma takiego tła.

Third is Travel Fleur. She is not in a box at all, but in a triangular case made of green plastic. This is the only doll packaged in this way.

Trzecia Fleur to Travel (Podróż). Ta lalka jest zapakowana nie w pudełko, ale w trójkątną walizkę z zielonego plastiku. Jest to jedyna lalka zapakowana w ten sposób.

Another unusual box belongs to Rainy Day Fleur. The box itself is the same as most Fleurs’ in the mid-1980s, however the front window has raindrops painted on it. It is the only box with something painted on the window.

Następne niezwykłe pudełko należy do Rainy Day (Deszczowy Dzień) Fleur. Pudełko jest takie same jak inne z połowy lat 80. Na okienku namalowane są kropelki deszczu, jest to jedyne pudełko z obrazkiem na okienku.

The next unusual box belongs to Sunshine Fleur. This box is special because it’s the only one where Fleur appears as a cartoon. Also this box has no flowers, except the one incorporated into the Fleur logo. Pictured below is front and back of the box.

Nastepny przykład to pudełko od Sunshine (Słonecznej) Fleur. Jest to jedyne pudełko na którym narysowany jest portret Fleur. Nie ma też na nim żadnych kwiatków, oprócz tego obok logo. Poniżej pokazany jest przód i tył pudełka.

And here we have Animal Doctor Fleur. Inside her box is a cardboard insert showing shelves with medicines for her pets. It is the only box with such insert.

Oto Animal Doctor (Weterynarz) Fleur. W jej pudełku jest wkładka z obrazkiem przedstawiającym półki z lekarstwami dla zwierzątek. Jest to jedyne pudełko z wkładką.

Next we have Amazone Fleur. There is nothing unusual about her box, but she was the only Fleur sold in two different boxes – big with extras, and small without.

Następna jest Amazone (Amazonka) Fleur. W jej pudełku nie ma nic specjalnego, ale jest to jedyna lalka Fleur sprzedawana w dwóch różnych pudełkach – dużym z dodatkami i małym bez dodatków.

There were three known Fleurs sold in both dark green and light green boxes. Fleur’s boxes changed from dark green to light green in 1986. Probably these three dolls were the most popular, and so continued to be sold throughout all of the 1980s.

Trzy lalki Fleur sprzedawane były w dwóch różnych pudełkach – ciemnozielonym i jasnozielonym. Kolory pudełek zmienione były z ciemnozielonego na jasnozielony w 1986 roku. Najprawdopodobniej te trzy lalki były najbardziej popularne i dlatego sprzedawane były przez całe lata 80.

Bride’s Happiness Fleur – Fleur Szczęśliwa Panna Młoda

Jogging Fleur – Jogging Fleur

Jazzballet Fleur. Please note a slight change in the name – from Jazzballet to Jazz Ballerina. However, the dolls are identical.

Jazzballet Fleur. Proszę także zwrócić uwagę na nieco zmienioną nazwę lalki – Jazzballet na Jazz Ballerina. Same lalki są identyczne.