Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

Without Dolls… Bez Lalek…


Hello again everyone! I know I promised to write at the end of October, but suddenly November has gone somewhere, and it’s almost Christmas… almost two months have gone by, and I am still without my dolls! I fully intended to continue with the reroot topic, but I cannot continue it for the moment for the simple reason that I don’t have anything handy. Basically, I’ve just been through a very difficult house move, and all my doll things are still packed away, and all of my Fleurs are currently residing with my friend Iona (hi Iona :D)! I don’t have anything to photograph, no dolls, no outfits, no furniture, nothing at all. If anyone wants to come over to help out, I’ll be very grateful! 😀 without the dolls, hair, or tools I cannot continue the reroot topic for the moment.

What shall I do today then? Well, first I wanted to say hello and I’m back, although without the necessary arsenal (see above). Second, I remembered once upon a time a friend told me that she once thought about getting a sample of each fashion doll ever made for her collection. I thought, what a marvellous idea, maybe I’ll try it myself… so today I’m going to compile a list of all known fashion dolls, and I hope it will entertain you, show you some dolls you’ve never known, or maybe you will want to tell me about a doll I missed… I am going to concentrate on Barbie-size dolls.

Witam wszystkich! Wiem, że obiecałam napisać coś pod koniec października, ale raptem listopad się skończył i zaraz będą Święta… minęły prawie dwa miesiące, a ja nadal jestem bez lalek! Miałam wszelkie zamiary kontynuować temat o rerootach, ale nie mogę z tego prostego powodu, że nic nie mam pod ręką. Krótko mówiąc, właśnie przeżywam niesamowicie trudną przeprowadzkę, a wszystkie moje lalkowe rzeczy są nadal zapakowane w pudłach, a Fleurki mieszkają u mojej przyjaciółki Iony (hej Iona :D)! Nie mam nic do fotografowania, ani lalek, ani ubranek, ani mebelków, nic a nic. Jeżeli ktoś chce przyjść do pomocy będę bardzo wdzięczna! 😀 bez lalek, włosów, przyrządów nie mogę tematu rerootów na razie kontynuować.

A więc o czym dzisiaj napisać? Na początek chciałam się zamedować z powrotem, chociaż bez arsenału (jak powyżej). Następnie przypomniała mi się jedna znajoma, która kiedyś powiedziała, że chciałaby mieć jeden egzemplarz każdej lalki “fashion doll” kiedykolwiek wyprodukowanej w swojej kolekcji. Pomyślałam, że to wspaniały pomysł, może sama spróbuję… więc dzisiaj robię listę wszystkich fashion dolls, mając nadzieję, że Was zainteresuje, może odkryjecie zupełnie nowe lalki, a może uzupełnicie listę gdy o czymś zapomnę… chodzi mi głównie o lalki rozmiaru Barbie.

And so – the list! A więc – lista!

Barbie – everyone knows who I’m talking about! 😀 I suppose for the sake of the collection you would need at least an example of a vintage one, TNT, Superstar mold, and maybe Mackie face? The possibilities here are enormous! Also a Ken or two, and some family and friends (Skipper, Teresa, Midge etc). Każdy wie o kim mowa! 😀 myślę, że kolekcja powinna mieć przynajmniej egzemplarze oryginalnej Barbie vintage, TNT, mold Superstar, może też twarz Mackie? Możliwości są nieskończone! Przydałby się także Ken lub dwa, oraz rodzinka i przyjaciele (Skipper, Teresa, Midge itd).

My Scene – in my personal opinion, one of each hair colour would be enough, as the girls are very similar. The boys on the other hand are MARVELLOUS! I recommend one of each! 😀 Osobiście uważam, że po jednej z każdym kolorem włosów wystarczy, bo dziewczyny raczej się nie wyróżniają. Za to chłopaki są WSPANIAŁE! Polecam przynajmniej każdego po jednym! 😀

Bild Lilli – only for the ones who can afford her, or a very reasonable reproduction! Tylko dla tych, których na nią stać, albo przynajmniej dobrą reprodukcję! Ja mam taką na szczęście 😉

Bratz – ugh I just can’t stand Bratz… sorry if I offend anyone, they are just WEIRD 😮 but yes, I do have just ONE in my collection. Uff nie znoszę Bratz… przepraszam jeżeli ktoś się obrazi, ale są one po prostu DZIWACZNE 😮 ale tak, mam jedną tylko w kolekcji.

Sindy – one from each era would be good, like the 60s, then a Trendy Girl, and then maybe two from the 80s, and one from the 90s when she looked more like Barbie. Mieć jedną z każdej ery byłoby fajnie, z lat 60., potem Trendy Girl, może ze dwie z lat 80. i jedną z lat 90. gdy zaczęła wyglądać jak Barbie.

Sindy from Hasbro – Sindy changed a lot while with Hasbro, and became an important doll in her own right. See also this website for fantastic pictures. She looked a lot like Barbie, but had her own charm at the same time! Production stopped around 1997. Sindy zmieniła się bardzo u firmy Hasbro, miała bardzo dobrą reputację. Zapraszam też na tę stronę z wspaniałymi obrazkami. Może wyglądała ona jak Barbie, ale miała własny urok. Produkcja skończyła się około 1997 roku.

Fleur – everyone reading this blog will know who Fleur is! 😀 three Fleurs would be enough – one from the 70s, one from the 80s, and one New Look Fleur. But you are always welcome to buy more! Każdy czytający ten blog wie kto to Fleur 😀 trzy wystarczyłyby – jedna z lat 70., jedna z 80., i jedna New Look. Ale zawsze można kupić więcej!

Tammy – introduced by me in this topic. Three kinds of Tammy would make a nice collection – the standard one, the Pos’n Tammy, and the Grown Up Tammy. Any member of the family also welcome, especially little sister Pepper. Opisana przeze mnie w tym temacie. Trzy lalki Tammy to byłaby ładna kolekcja – ta zwykła, ta pozująca i ta dorosła. Którykolwiek członek rodziny też by się przydał, szczególnie siostrzyczka Pepper.

Calico Lassie (Elly May Clampett) – a lesser known doll, but very similar to Tammy in many ways. These days I only see her on eBay, and there is little variation in the dolls, so one would be quite enough! There isn’t a single website about her as far as I can see, except for a few mentions here and there! Mało znana lalka, ale bardzo podobna do Tammy. Dzisiaj można znaleźć ją tylko na eBay, a w lalkach nie ma wielkiej różnicy, więc jedna wystarczy! Nie ma o niej ani jednej strony internetowej, oprócz kilku wzmianek tu i tam!

Littlechap Family – known mostly only in the USA, and probably not at all in Poland, this was a family of dolls – father Dr John Littlechap, mother Lisa, and two daughters – 17-year-old Judy and 10-year-old Libby. Znani właściwie tylko w USA, chyba nawet wcale w Polsce, była to rodzinka lalek – tata Pan Doktor John, mama Lisa i dwie córki – siedemnastoletnia Judy i dziesięcioletnia Libby.

Misty – a friend of Tammy, produced by Ideal in the mid-1960s, one would probably need a Glamour Misty and a Grown Up Misty. Przyjaciółka Tammy, produkowana przez Ideal w połowie lat 60., do kolekcji przydałyby się chyba Glamour Misty i dorosła Misty.

Tesco Misty – introduced in this topic, hard to find because she is rarely identified correctly! The good news is, one would be enough! I don’t think a single website exists about her, unfortunately. Opisana w tym temacie, trudna do znalezienia bo rzadko rozpoznawana. Na szczęście wystarczyłaby tylko jedna! Niestety, chyba nie ma on niej ani jednej strony ani wzmianki w internecie.

Betty Teen – I can’t find a single website about her, very little info, but she is gorgeous! One of my Dutch friends told me that she is very easy to find at their flea markets, so she must be popular in central Europe. She is so charming and her face is lovely! Nie mogę znaleźć ani jednej strony internetowej dedykowanej tej lalce, bardzo niewiele informacji, a jest przepiękna! Jedna z moich koleżanek z Holandii powiedziała, że łatwo znaleźć ją na tamtejszych pchlich targach, a więc jest ona popularna w centralnej Europie. Jest czarująca i ma śliczną twarz!

Daisy (Mary Quant) – so very cute, and still quite well known all over the world, can be expensive, I would probably only get one! Taka śliczna i nadal bardzo dobrze znana na świecie, może być dużym wydatkiem, więc do kolekcji wystarczy jedna!

Tuesday Taylor – made by the same company as Tammy and Misty, in the 1970s. Supermodel doll, made for only about 4 years. Gorgeous face! Produkowana przez Ideal, tę samą firmę co Tammy i Misty, w latach 70. Supermodelka, sprzedawana tylko przez około 4 lata. Piękna twarz!

Moxie Girlz – much better than Bratz, only one would be enough, my favourite is Sophina Ballerina 😀 O wiele lepsze niż Bratz, tylko jedna wystarczy, moja ulubiona to Baletnica Sophina 😀

Jem – fabulous dolls from a very popular cartoon, so colourful! Girls who are rockstars yeah! Wspaniała lalka z popularnej kreskówki, bardzo kolorowa! Dla dziewczynek, które chcą być gwiazdami rocka!

Action Girl – I think she was probably one of the first fully articulated fashion dolls? Beautiful doll and so poseable, at least one in a collection please! To była chyba jedna z pierwszych lalek z pełną artykulacją? Piękna lalka, pozuje idealnie, poproszę chociaż jedną do kolekcji!

Petra – probably Barbie’s most famous rival? Everyone knows about the German Petra, and she would be a star of any collection! Chyba największa rywalka Barbie? Każdy wie, kto to niemiecka Petra, będzie gwiazdą każdej kolekcji!

Karina by Busch (Karina von Busch) – the other most famous German doll, made since 1979. Gorgeous face and clothes, at least one blonde and one brunette would be great!  Druga bardzo popularna niemiecka lalka, produkowana od 1979 roku. Piękna twarz i ubranka, przydałaby się przynajmniej jedna blondynka i jedna brunetka!

Tressy – she’s the one who always looks like she’s in a bad mood 😀 gorgeous doll, one for me please! To ta co zawsze wygląda na niezadowoloną 😀 piękna lalka, poproszę jedną!

Willy Wildebras – very rare, but so unique – they were made by the same company as Bild Lilli. They are very well known in the Netherlands. Trudna do znalezienia, a wyjątkowa – produkowana przez tę samą firmę co Bild Lilli. Bardzo dobrze znana w Holandii. 

Dusty – made by Kenner in the 1970s, she is either loved or hated – poor Dusty was a little too much like a boy to be a success! Produkowana przez firmę Kenner w latach 70., jest kochana lub nienawidzona – biedna Dusty była za bardzo chłopięca aby być sukcesem!

Maddie Mod – a rival to Barbie in the 1960s by Mego, apparently her clothes were of excellent quality! Rywalka Barbie w latach 60. firmy Mego, podobno jej ubranka były wspaniałej jakości!

Steffi Love – she looks different than she used to, so one vintage and one modern would be good enough 🙂 zmieniła wygląd, więc jedna vintage i jedna nowa wystarczyłyby do kolekcji 🙂

Darci – a fabulous beauty made by Kenner in 1979. One inch taller than Barbie, and also a supermodel! They are all so beautiful, it would be hard to stop at just one! Wspaniała piękność od Kennera z 1979 roku. O cala wyższa niż Barbie, ale też supermodelka! Te lalki są tak piękne, że trudno byłoby kupić tylko jedną!

Please feel free to add to this list, I’ll be happy to expand it until we have a good comprehensive listing 😀 Zapraszam do dodawania sugestii do tej listy, z przyjemnością będę ją uzupełniać, aż stworzymy pełny kompletny spis 😀

Next week I’ll share with you some photos from this book, in case you have not seen them before! Za tydzień pokażę Wam kilka fotek z tej książki, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście!

Advertisements

32 comments on “Without Dolls… Bez Lalek…

 1. świstak
  5 December 2010

  koniecznie dopisz do tej listy Karinę by busch , Betty teen , oraz Susy from Creation & Distribution Ltd 🙂
  Jak to dobrze że nie zapomniałaś o steffi love xD
  Wspaniały pomysł z listą za to wielki plus 🙂

  Like

  • fleurdolls
   5 December 2010

   O rzeczywiście, jak mogłam zapomnieć szczególnie o Betty Teen! Dzięki za sugestie, jutro uzupełnię listę 😀

   Like

 2. świstak
  5 December 2010

  Fashion Corner , Quant Donna by Uneeda Dollikin Action Girl , Fulla doll ,Integrity dolls ,Nancy Model by Famosa ,Natalia fashion i wiele tego jest to laleczki z bloga lilavati 🙂

  Like

  • fleurdolls
   6 December 2010

   Wiem wiem, ale próbowałam zrobić listę z własnej głowy, tak na próbę zobaczyć o ilu lalkach mogę myśleć na raz… 😀

   Like

 3. Ania
  5 December 2010

  Czytając tę listę od razu przypomniała mi się Susy, ale Świstak mnie wyprzedził 😉 Ostatnio też mam wielką ochotę sprawić sobie Sophinę, ona jest prześliczna 🙂 No, i jak pisałaś, wielu z wymienionych tu lal kompletnie nie znam – czas się doedukować 🙂

  Like

  • fleurdolls
   6 December 2010

   Ach Baletnica Sophina to moja ulubiona Moxie, gdy zobaczyłam te lale w sklepie na własne oczy przyznam, że były malutkim rozczarowaniem, ale Sophina na pewno będzie wspaniała, jak już ją kupię! 😀 cieszę się, że poznasz kilka nowych lalek, nigdy nie ma ich za dużo prawda?

   Like

  • Ania
   8 December 2010

   Oj, nie… Niestety nie 😉 Bo każda nowo poznana lala to rozpaczliwa żądza posiadania ;-P A mój portfel już fizycznie nie wytrzymuje 🙂

   Like

  • fleurdolls
   12 December 2010

   A to mój portfel ma z Twoim wiele wspólnego! 😀

   Like

 4. allmode
  6 December 2010

  Też proponuję Katrinę by Busch 🙂
  Fajnie, że jesteś 🙂 Trzymam kciuki za szybkie rozwiązanie przeprowadzkowych kłopotów.

  Like

  • fleurdolls
   6 December 2010

   A no jestem, jestem, dzisiaj mam dylemat – Iona powiedziała, że może mi oddać lalki przed 17 grudnia albo po 4 stycznia, bo wyjeżdża na Święta, nie wiem co robić! Nie mam jeszcze dla nich miejsca (a to pięć duuuużych pudeł!), a z kolei czekać do stycznia to za długo! Ale bardzo się za nimi stęskniłam, chyba wezmę z powrotem… Karina zaraz będzie dodana 😀 email też napiszę niebawem!

   Like

 5. RudyKrólik
  6 December 2010

  Mnie jeszcze do głowy przychodzi Sindy od Hasbro- też dość popularna kiedyś i ciuszki miała ekstra…
  Bardzo się cieszę, że żyjesz i że masz jeszcze ochotę na pisanie, tęskniłam 🙂

  Like

  • fleurdolls
   6 December 2010

   Pewnie, że mam ochotę i dziękuję za dalsze odwiedzanie mojego bloga 😀 cały świat mi ostatnio przeszkadza w pisaniu! O Sindy od Hasbro powinnam może była napisać kilka słów pod Sindy, ale może rzeczywiście osobno… znalazłam o niej fajną stronkę… wstawię, czemu nie! 😀

   Like

 6. BarbieCollector
  6 December 2010

  także pomyślałem o Karinie by Busch 😉

  Like

  • fleurdolls
   6 December 2010

   A Wy wszyscy fani lalkowi myślicie tak samo! 😀 już biegnę wstawić o niej małe co nieco…

   Like

  • Maja
   8 December 2010

   Wielu z wymienionych przez Ciebie lalek nie znałam.Najbardziej podoba mi się Darci.Nie napisałaś o Madelefje,niemieckiej Plasty i o lalkach Winx.
   Bardzo się cieszę, że znowu jesteś aktywna na swoim blogu.Uważam, że i tym razem udało Ci się z omawianym tematem trafić w dziesiątkę.
   Życzę powodzenia w pracy i przy przeprowadzce.
   Czekam na maila od Ciebie.
   Serdecznie pozdrawiam.
   Maja

   Like

  • fleurdolls
   12 December 2010

   Hej Maja 😀 o rzeczywiście, o Madeliefje zapomniałam… ale bardzo mało o niej wiadomo, nie ma żadnej strony, oprócz mojej przy fleurdolls.com. Jakoś trzeba będzie zebrać informacje o niej. O Plasty napisałam pod Petra. Winx – nigdy nie słyszałam! No to będę miała zajęcie na przyszły tydzień! 😀

   Like

 7. Daguchna
  7 December 2010

  No, to nieźle zaczęłam, bo mam już którąś Skipper i jedną Betty Teen 😀 A tak na poważnie to bardzo ciekawy przegląd lalek. O większości to nawet nie wiedziałam… Callico Lassie przypomina mi mocno klasyczne laleczki dostępne i u nas – chyba też były robione w większości z cienkiego, pustego plastiku. Popraw mnie proszę, jeśli się mylę. Littlechap Family mnie trochę przeraża, jeżeli chodzi o twarze, bo ubranka są całkiem ciekawe. Za to Misty ma rewelacyjny wyraz buźki 😀 Karina ma bardzo sympatycznie zaprojektowanego bobaska. A Jem… hm… Jem mi się marzy, jakkolwiek nie tyle ze względu na same lalki, co na serial animowany na nich oparty. Ech. Wybierać, przebierać, a i tak wybrać trudno 🙂

  A co do Bratz, to mi się nawet podobają, ale tak naprawdę lubiłam zawsze tylko jedną, zdaje się, że nazywała się Sasha.

  Like

  • fleurdolls
   18 December 2010

   Tak masz rację, Calico Lassie jest w całości zrobiona z pustego plastiku! Nie dziwi mnie to wcale, jej głowa jest zrobiona z dobrej jakości winylu, chociaż włosy są typowo vintage, czyli jak siano 😉 Była ona prezentem wysyłkowym do płatków owsianych, więc jej produkcja nie mogła dużo kosztować…
   Jeżeli chodzi o Jem to akurat zbiegiem okoliczności dostałam w prezencie dwie używane lalki z tej kolekcji, ale jest ona wyższa i ogólnie większa od Barbie, wiec waham się czy ją dodać do listy czy nie… serial o Jem jest super, a niesamowicie dziwi mnie, że nikt z moich znajomych w UK nigdy o niej nie słyszał!

   Like

 8. Alrunia
  8 December 2010

  Janay & friends line by Integrity, they are discontinued but absolutely gorgeous 🙂
  Defa Lucy is a major contemporary Barbie clone brand.
  Liv dolls! And Moxie Teenz, unless you’re only including 1/6th scale dolls (wasn’t Daisy smaller than that?).
  Unless all Integrity dolls count as one line.. Valia, Dynamite Girls, Monsieur Z, Fashion Royalty are all pretty different 🙂
  Tonner’s Tiny Kitty and Simone Rouge.
  Asian fashion dolls- Momoko, Annz, J-Doll, Susie, Volks dolls such as Century Model, Obitsu dolls (arguably more action figures than fashion dolls) Kurhn dolls, Jennifer Sue.
  Big headed fashion dolls such as Blythe and her countless clones, the Pullip lines.
  Last but definitely not least, the gorgeous creations of Joe Tai =[ Ingrit, Birgitte and En.
  That’s all I can think of right now 😀

  Like

  • Alrunia
   9 December 2010

   Oh and a few more I forgot.. Jenny and Licca from Takara, Jakks pacific lines: Juku Couture and Lady Paradise, Mattel’s nonbarbie lines: The Heart Family, Starr/Shaun/Kelley, the famous “muslim barbie” Fulla, MGAE’s Top Model dolls. 😛

   Like

  • fleurdolls
   12 December 2010

   It was definitely my idea to make a list of fashion dolls of approximately Barbie size, but now I am hesitating to add the dolls I don’t like personally – for example, I find Jakks dolls very unattractive! So being objective is very difficult! 😀

   Like

  • fleurdolls
   12 December 2010

   Yes I was aiming more towards Barbie-size dolls, allowing for small variations (like the difference between Barbie and Daisy isn’t THAT enormous). Your comment really made me think about what makes a doll a “fashion” doll, that could be a topic all on its own! I really hesitate to include the dolls I don’t like, like Liv (creepy eyes!), or Blythe. Also the thing about Integrity – they have almost too much stuff! Anyway it wasn’t an intention to start a list of ALL collectable dolls 😀

   I know that modern dolls are very collectable, and of course they could be very valuable when they achieve the “vintage” status. But so many dolls out there are old – 60s, 70s, 80s – which are completely unknown and deserve attention. Anyone can buy the modern dolls if they want/are able to, but it’s different to find a vintage doll online or at a fleamarket and try to identify her.

   This could turn into a biiiiig discussion 😀

   Like

 9. świstak
  11 December 2010

  HOLIDAY JOY FROM CANDY CANE LANE – to jest ciekawa lalka mam jedną ale nic o nich więcej nie wiem .

  Like

  • fleurdolls
   12 December 2010

   Pierwszo słyszę o niej! Poszukam i wstawię informacje w tym tygodniu 🙂

   Like

 10. lalka w pudełku
  16 December 2010

  Witam
  Widzę, że pięknie robi Pani reoorty u lalek, chciałbym zapytać czy jest możliwość by zrobiła Pani reroot jedej z naszych Barbie?
  Proszę o kontakt na meila i zapraszam do nas na bloga http://marsbarbie.blogspot.com/

  Like

  • fleurdolls
   18 December 2010

   Dzięki za komentarz, oczywiście reroot może być zrobiony, napisałam email 😀

   Like

 11. MIlenaKarolina
  18 December 2010

  Świetna lista, tylko… zaczęłam chorować na wiele z tych lalek które opisałaś.

  Like

  • fleurdolls
   18 December 2010

   No tak, ja sama pisząc tę listę zastanawiałam się dlaczego, bo oczywiście nie mam tych wszystkich lalek w mojej kolekcji! 😀

   Like

 12. ziutek44
  19 December 2010

  ojej, ale ja jeszcze dużo lalków ni mam….:(((
  Darci, Wildebras, maddie mod, Jem, Moxie,misty, Lilli no i Littlechap-moje marzenie…..
  Do kolekcji dodałabym jeszcze DDR Steffi, 3M Schwabinchen,Candy od Mego,Mary make-up, Lilli Ledy…
  ech jest tego tyle i wszystkie vintage by się chciało…..

  Like

  • fleurdolls
   29 December 2010

   Właśnie, wszystkie vintage… taka kolekcja byłaby niesamowita… te lalki są takie szlachetne, z duszą, z własnym czarem… ja też nie mam ich wielu, ale mam w głowie listę zachcianek – do dzisiaj jej nie spisałam, bo obawiam się, że jej rozmiar mnie przerazi i zniechęci 😀
   Dzięki za dodatki do listy, będę je wpisywać niedługo, lista sie baaardzo wydłuży…

   Like

 13. erynnis tages
  22 December 2010

  Aga, taka lista może prawie nie miec konca – mysle, ze to temat, który niegdy nie będzie mial dosc aktualizacji- zawsze się jakaś lalka wynajdzie… 🙂 dorzuce jeszcze Candi by Helena Hamilton i Mikelman’s Charice- czyli to, z czego wyewoluowała seria Janay -(a z niej Fashion Royalty) z IT. no i koniecznie MISS SEVENTEEN- taka quasi-bild lilli 🙂

  wszystko zalezy od definicji Fashion Dolls. Wg mnie Fashion Doll to lalka, która mozna PRZEBIERAC ,a jej producent dostarcza ubranka uszyte specjalnie dla niej- takie było założenie Barbie- ale nie tylko, bo do fashion dolls moga wg tej definicji należec lalki o ciele dziecięcym , dysponujące obfita zaprojektowana do przebierania garderobą-np Miss Revlon doll od Ideal: jak najbardziej fashion doll 🙂 i w tym znaczeniu porcelanowe lalki z xvii czy xix wieku TEZ były fashion dolls!
  dla mnie np winx NIE są fashion dolls, bo maja nieruchome nozki, niezdejmowalne buty, czesc ubranek namalowana na ciele i nie maja wlasnej garderoby- dla mnie to bardziej figurki, zabawki…

  Olga erynnis tages

  Like

  • fleurdolls
   29 December 2010

   No właśnie, a ja nie znam się zbyt dobrze na współczesnych lalkach, żeby ocenić czy są one raczej “action figures” czy właśnie fashion dolls! Dla mnie fashion doll to taka lalka, która niezmiennie kojarzy się z jej własną garderobą. Na przykład Sindy i Fleur – ich ubranka można dowolnie zamieniać bo pasują na obie lalki idealnie, a jednak gdyby ktoś dał mi stosik tych ubranek od razu mogłabym je podzielić na dwie części, te od Sindy i te od Fleur. Lalki takie jak Winx rzeczywiście nie pasują do definicji “fashion doll” w moim zrozumieniu.

   Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 5 December 2010 by in Fashion Dolls and tagged .
%d bloggers like this: