Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

What’s up, Horsman? Co słychać, Horsman?


This post is for Medithanera. Ten wpis dedykowany jest dla Medithanery 🙂

I can’t even remember how I found my first Horsman doll, but it must have been while rummaging on eBay for Tammy. Even more so, I can’t remember how I ended up with FOUR of them, plus a fifth unidentified one. Well, now they’ve charmed me, and they’re here to stay!

Nie pamiętam już jak odkryłam moją pierwszą lalkę Horsmana – najprawdopodobniej buszując po eBay w poszukiwaniu Tammy. Tym bardziej nie pamiętam, jakim cudem mam ich dzisiaj CZTERY, plus piątą niezidentyfikowaną. Cóż, oczarowały mnie i już tu zostaną!

Horsman dolls are Tammy’s clones. She was very successful in the USA in the 1960s so quite a few dolls were produced in her image. Her most famous clone is Sindy, also Calico Lassie, and quite a few others (see a note about Lorna at the end of this post). According to dollreference.com, Horsman was a very old company, established in New York in 1865, making dolls of all shapes and sizes. In 1964, in partnership with Walt Disney and Sears Roebuck store, they released the Mary Poppins doll, and a year later in 1965 came the Cinderella doll via the same partnership. Once again, the John Axe book came in handy with information and photos of original catalogue pages from the Sears Roebuck catalogue.

Lalki Horsmana są klonami Tammy. Jako wielki sukces lalkowy lat 60., Tammy klonowana była w wielkich ilościach. Jej najsławniejszy klon to Sindy, a także Calico Lassie, plus wiele innych (zobacz Lornę na końcu wpisu). Według strony dollreference.com, Horsman była bardzo starą firmą, założona w Nowym Jorku w 1865 roku, produkującą wiele rodzajów lalek w różnych rozmiarach. W 1964 roku, w spółce z Waltem Disneyem i domem towarowym Sears Roebuck, wyprodukowali lalkę Mary Poppins, a następnie w 1965 roku lalkę Kopciuszka w tej samej spółce. Znowu nieocenioną pomocą jest tu książka Johna Axe zawierająca informacje i zdjęcia stron z katalogu Searsa Roebuck.

Mary Poppins

The book tells us about two versions of Mary Poppins made by Horsman – one in 1964 and another in the 1970s (apparently they made quite a few more). The difference in the dolls is only in the colour of their lips – the first doll had red lips, the second doll had pink. However, their boxes were very different. The first doll had a big box with extra outfits, and the outfit she wore (the dress and blue coat) was of very good quality. The second doll was sold without any extras, and her clothing design was much simpler, with the umbrella made of cardboard. These dolls are marked with an H on the back of their head, with nothing on the body. Here’s my Mary Poppins, in her original dress and an alternative.

Książka mówi nam o dwóch wersjach lalki Mary Poppins wyprodukowanej przez Horsmana – w 1964  i w latach 70 (podobno Horsman wyprodukował wiele różnych wersji Mary Poppins przez wszystkie lata jej popularności). Te dwie lalki różnią się między sobą tylko kolorem ust – pierwsza lalka miala usta czerwone,  a druga różowe. Wielkie różnice natomiast były w ich opakowaniach. Pierwsza lalka sprzedawana była w dużym pudełku z dodatkowymi ubrankami, a ubranka samej lalki (sukienka i niebieski płaszcz) były bardzo dobrej jakości. Druga lalka sprzedawana była bez dodatków, w ubranku prościej wykonanym, z parasolką z tektury. Lalki te oznakowane są literą H na karku, a na ciałku nie ma nic. Oto moja Mary Poppins, w oryginalnej sukience i w nowym wcieleniu.

Photo of Mary in full outfit is from thestrong.org. Photo of single Mary in box is from collectdolls.about.com. Photo of Mary in box with extra outfits is from liveauctioneers.com.

And here’s a photo from Flickr of all the outfits the first Horsman Mary Poppins wore – please note the second doll from the left is not Mary Poppins, but the Elizabeth Taylor Bluebird doll, also by Horsman.

Oto fotka z Flickra ukazująca wszystkie ubranka Mary Poppins z pierwszego zestawu. Notka: lalka druga od lewej to nie Mary Poppins, ale lalka Elizabeth Taylor z zestawu Blue Bird, także produkowanego przez Horsmana.

Cinderella – Kopciuszek

cinderellaicon

My two Cinderella dolls are exactly the same, except one has H on the back of her head, and one doesn’t! I even checked under the hair, there’s no H. So I’m going to assume that it’s either a factory mistake, or some dolls had the mark, and some didn’t. Here’s what’s confusing – if you search for “Horsman Cinderella doll” on Google, you’ll see a photo of the doll below (the photo is from eBay). This doll was apparently sold in the same year – 1965 – as the Walt Disney Cinderella. Could Horsman have made one doll for the Walt Disney/Sears partnership, and another for sale at other stores?

Moje dwa Kopciuszki są identyczne, ale jedna ma na karku literę H, a druga nie! Sprawdziłam nawet pod włosami, litery brak. Zakładam więc, że był to albo błąd fabryczny, albo faktycznie niektóre lalki miały to oznakowanie, a niektóre nie. Ale co innego wprowadza tu większe zamieszanie – jeżeli wpiszecie w Google hasło “Horsman Cinderella doll”, głównym rezultatem będzie lalka poniżej (fotka z eBay). Ta lalka sprzedawana była podobno też w roku 1965, tak samo jak Kopciuszek od Walta Disneya/Sears. Czyżby Horsman zrobił jedną lalkę dla spółki, a drugą na sprzedaż w innych sklepach?

The John Axe book says that the Disney/Sears Cinderella doll’s maker is unknown – but my Cinderella doll has the same H on the back of her head as my Mary Poppins doll – therefore I think she must be by Horsman. Many people online have identified her this way as well. This doll was sold with extra outfits and an extra head with a different hairstyle! Here are some pictures from Flickr where you can see both dolls and the outfits – they are absolutely beautiful.

Książka Johna Axe mówi nam, że producent lalki Disneya/Sears jest nieznany – ale mój Kopciuszek ma takie samo H na karku jak Mary Poppins – więc wydaje mi się, że musi być od Horsmana. Wielu internetowych kolekcjonerów identyfikuje ją tak samo. Lalka ta sprzedawana była z dodatkowymi ubrankami i dodatkową głową z inną fryzurą! Oto kilka zdjęć z Flickera ukazujących obie lalki – są piękne.

Horsman Cinderella dollsHorsman Cinderella dolls

And here are my two Cinderellas. A oto moje dwa Kopciuszki.

Horsman dolls have the same wiry hair as Tammy, but of worse quality. Tammy’s hair can be tamed with hot water and looks fine afterwards. As I have two Cinderella dolls, I decided to give them two different hairstyles – one close to the original, and the other a nice curly up-do. Well, have a look below. The doll on the left has had her hair shampooed and conditioned, then twisted into a bun. The doll on the right had a hot water perm. Basically, I ruined her hair. It’s lost all the shine, feels even more wiry than it was originally, and the curls cannot be brushed – I also curled the Mary Poppins brunette hair and then brushed it to put into a bun at the nape of her neck – it’s now a complete mess. Whatever you do, don’t boil-perm your Cinderella’s or Mary Poppins’s hair – you’ll regret it. Now I’m wondering whether I should reroot them both – especially Mary Poppins would benefit from beautiful shiny new hair.

Lalki Horsmana mają takie same druciane włosy jak Tammy, ale o wiele gorszej jakości. Włosy Tammy dają się ujarzmić wrzątkiem i wyglądają potem wspaniale. Ponieważ mam dwa Kopciuszki Horsmana, zdecydowałam zrobić im dwie różne fryzury – jedną podobną do oryginalnej, a drugą w wysoki kok z lokami. No i zobaczcie poniżej. Włosy lalki po lewej były potraktowane szamponem i odżywką, następnie zakręcone w kok. Lalka po prawej miała loki układane wrzątkiem. Jak widać, zniszczyłam jej włosy. Straciły cały blask, są jeszcze bardziej druciane niż poprzednio, a loków nie da się uczesać – wiem to, bo zakręciłam też loki dla mojej brunetki Mary Poppins, a następnie chciałam zaczesać w kok nisko na karku – zrobiło się z tego paskudztwo. Nie polecam więc traktowania ich włosów wrzątkiem – może się to źle skończyć. Zastanawiam się teraz, czy nie zrobić im rerootów – szczególnie Mary Poppins wyglądałaby dobrze z nowiutkimi błyszczącymi włosami.

Comparison of a Horsman body with Tammy. Porównanie ciałka Horsman z Tammy.

Jane

My fourth Horsman doll is Jane – a part of yet another Horsman Mary Poppins set. As I already mentioned, they made quite a few of them over the years! This girl stands 8.5 inches tall (21cm), so she’s very tiny. She has a really full head of hair, but it’s changed colour to some kind of ash blonde – making her look like a grumpy old lady. As I didn’t have her original outfit, I dressed her up in a bit more modern way for a change from the other Horsman ladies. She has a very interesting look on her face – like she’s in a very bad mood, and a most interesting thing about her eyes is that they look to the right, whereas most fashion dolls look to the left. She is marked on the back of her head with HORSMAN DOLLS INC 6681, and a number 7 on the lower back.

Czwartą lalką Horsmana jest Jane – z zupełnie innego zestawu Mary Poppins. Jak już wspominałam, Horsman wyprodukował ich wiele! Lalka ta ma 8.5 cala wysokości (21cm), a więc jest nieduża. Ma bardzo gęste włosy, które zmieniły kolor na dziwny szary blond – wygląda przez to jak starsza naburmuszona pani. Ponieważ nie mam jej oryginalnego ubranka, ubrałam ją w coś bardziej nowoczesnego, aby odróżniała się trochę od innych panien Horsmana. Jej twarz ma bardzo ciekawy wyraz – jakby była w bardzo złym humorze, a najbardziej interesujące jest to że patrzy w prawo, podczas gdy większość lalek fashion patrzy w lewo. Oznaczona jest na karku HORSMAN DOLLS INC 6681 i numerem 7 na dole pleców.

Photo of dolls and bag is from eBay, as is the box photo. Catalogue photo is from thepeoplehistory.com.

The interesting thing about her is that she’s an almost exact copy of Tammy’s sister Pepper, except her body is made entirely of vinyl, very heavy, and wider all over – for example, she has really big wide feet, so finding shoes for her is a real challenge! In the pictures above she’s wearing Sindy’s soft plastic slippers, but I could barely get them on her feet, it was a real struggle.

Ciekawe jest też to, że Jane jest bardzo wierną kopią siostry Tammy – Pepper, oprócz tego że jej ciałko jest zrobione w całości z winylu, bardzo ciężkie i ogólnie szersze – na przykład, jej stopy są bardzo szerokie, więc znalezienie butów dla niej to prawdziwe wyzwanie! Na moich zdjęciach nosi ona klapki Sindy, ale nałożenie ich było bardzo trudne.

Unknown lady – Nieznana panna

She’s marked on the back of her head with AE 8, with no markings on the body. I found that AE stands for Allied Eastern, also known as Allied Grand and Allied Imported. According to dollreference.com, this company was in business from 1915 to 1980, producing dolls of various types. I have clicked and clicked all over the internet, looking for info about her – no joy. So, for now, she’ll have to remain a mystery. She looks almost exactly like the Horsman girls, except her hair style is an exact copy of Tammy’s – Tammy never had hair styles like Mary and Cinderella. This leads me to believe she may be a Tammy clone without designation – perhaps someone like Teenage Suzy from the aforementioned John Axe book?

Lalka oznakowana jest na karku AE 8, a na ciałku nie ma nic. Wiem, że AE to Allied Eastern, znane także jako Allied Grand i Allied Imported. Według strony dollreference.com, firma ta istniała od 1915 do 1980 roku, produkując różne rodzaje lalek. Naklikałam się w necie szukając informacji o niej – i guzik znalazłam. Na razie pozostanie zagadką. Wygląda prawie identycznie jak lalki Horsmana, tylko jej włosy są dokładną kopią fryzury Tammy – Tammy nigdy nie miała fryzur takich jak Mary albo Kopciuszek. Wnioskuję więc, że była klonem bez przeznaczenia – może kimś takim jak Nastoletnia Suzy z książki Johna Axe?

Her body is the same as the Horsman dolls, but made of worse quality plastic. I’m sorry to say her neck and arm broke while I was cleaning her, the plastic is very brittle. Also, someone drew over the whites of her eyes, and it wouldn’t come off no matter what I did. So, I’ve decided this lady is ready for retirement – so I dressed her in comfortable pants (Tammy’s originals) and a soft knitted sweater. Maybe there is a dancing spirit there somewhere, but unless I find a replacement body, she may never again go to the ball.

Jej ciałko jest takie same jak u lalek Horsmana, ale gorszej jakości. Niestety, myjąc ją złamałam jej szyję i lewe ramię, gdzie plastik był już bardzo kruchy. Poza tym ktoś narysował kreski na białkach jej oczu, których nie udało się usunąć. Zdecydowałam więc, że ta panna gotowa jest na emeryturę – dostała więc wygodne spodnie (originalne spodnie Tammy) i miękki sweter zrobiony na drutach. Może nadal w duszy tańczy, ale jeżeli nie znajdzie się dla niej nowe ciałko, nie pójdzie już chyba na bal.

Some people say she is Lorna, but after doing even more clicking online, I’ve decided she isn’t – when you search for “Lorna Tammy clone” you’ll find photos of a doll that looks a lot more like Sindy – whereas this my AE doll has a very distinctive look, very different from Lorna. Here’s another photo I found of the AE doll on eBay, and a photo of Lorna from a vintage auction site – as you can see, they look completely different.

Niektórzy w sieci nazywają ją Lorna, ale po następnej porcji klikania zdecydowałam że jednak nie – bo wyniki szukania na Google pod “Lorna Tammy clone” ukazują lalkę która wygląda bardziej jak Sindy – podczas gdy moja lalka AE wygląda zupełnie inaczej niż Lorna. Oto inna fotka mojej lalki z eBay, oraz porównanie z Lorną ze strony aukcji vintage – widać tu jasno, jak bardzo się różnią.

Photo of Lorna is from rubylane.com, photo of AE doll is from eBay.

And now I’m going to take a well-deserved rest 😀 I’ve been working on this blog post for a week!

A teraz zrobię sobie dobrze zasłużoną przerwę 😀 Pracuję nad tym wpisem od tygodnia!

The last photo. Ostatnia fotka.

Advertisements

14 comments on “What’s up, Horsman? Co słychać, Horsman?

 1. astridnat
  23 February 2014

  Te lalki mają bardzo ciekawe buźki. Po tych wszystkich bananach na buzi, każda lalka z inną miną wydaje mi się piękna 🙂

  Like

  • fleurdolls
   23 February 2014

   Ja też lubie takie unikaty 😀 ale o co chodzi z tymi bananami? Które lalki mają banany? 😀 uśmiałam się.

   Like

 2. manhamana
  23 February 2014

  Cudne!! I jaka różnorodność modeli! Osobiście zachwycona jestem Mary – ze względu na wielką miłość do postaci książkowej i podobieństwa lalki – na pierwszy rzut oka widać że to Mary!
  No i pojawiła się kolejna pozycja do zdobycia 😉
  Na pocieszenie na targu dopadłam dużą pannę od nich – włosy też ma druciaste 😉

  Like

  • manhamana
   23 February 2014

   A mniejsza Jane i jej męski odpowiednik to będą książkowi Michaś i Janeczka 😉 powinny być jeszcze do kompletu Bliźniaki i Amelka 😉

   Like

  • fleurdolls
   23 February 2014

   A może gdzieś są, ale się do nich nie dokopałam 😀 ostatni raz czytałam Mary Poppins gdy byłam dzieckiem, więc już nie pamiętam kto tam występował…

   Like

  • fleurdolls
   23 February 2014

   Dużą pannę od Horsmana??? Gratuluję! Może rzeczywiście ich wszystkie lalki miały takie kiepskie włosy… a może to wina tamtejszych czasów i po prostu takich włókien. Jak myślisz, robić reroot dla Mary i Kopciuszka z lokami czy nie robić?

   Like

  • manhamana
   25 February 2014

   Ja bym pewnie zostawiła 😉 na zdjęciach nie wyglądają źle, natomiast jak jest tragedia i włosy są rzeczywiście tak tragiczne to zrób- ja rootowałam Cher od Mego- ale miała taką mietłę na końcu że wyglądała wręcz śmiesznie.

   Tak dużą 😉 muszę obfocić- kupiłam straszne padło, ale o dziwo udało ją się odczyścić – natomiast włosy szczota ryżowa 😉 zostawiłam bo kolor fajny

   Like

  • fleurdolls
   2 March 2014

   Jeszcze się zastanowię… mi się te włosy nie podobają, ale osobiście robię rerooty tylko kiedy już nie ma ratunku, wolę jak najwięcej zostawiać lalkom oryginalne włosy… spróbuję może jakąś inną metodę, zobaczymy…

   Like

 3. medithanera
  24 February 2014

  Och!

  Like

 4. Ania
  2 March 2014

  Tydzień pracy i piękne efekty 🙂 . Uwielbiam twarzyczki wszystkich Tammy i lalek jej podobnych i patrząc na te lalki mam wrażenie, że ich twórcy przyłożyli się do zrobienia odlewu głowy, ale ciałka traktowali już po macoszemu. Kopciuszki są piękne!

  Like

  • fleurdolls
   2 March 2014

   Kopciuszki lubię najbardziej 😀 masz rację o ciałkach – użyli po prostu już dawno powielany mold, zapewne dostępny w Hong Kongu. Ciałko mogło być produkowane lepiej lub gorzej, z różnych materiałów… klony miały zawsze być tymi tańszymi towarami, więc gdzieś musieli oszczędzić… na szczęście te buźki rekompensują wszystko 😉

   Like

  • Ania
   3 March 2014

   Dokładnie! Szkoda tylko, że ciężko je dostać 🙂

   Like

 5. Jo,
  24 March 2017

  This is such a great blog entry.I too have many Horsman dolls.It is quite a mystery how each one fits into the fold.I read somewhere where doll manufacturers kept making the same face of their type of doll.I have some with the same face that are marked U and they are not Unique brand.
  Thanks again Jo

  Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23 February 2014 by in Fashion Dolls, Horsman and tagged , .
%d bloggers like this: