Fleur Makes Your Dreams Come True!

A blog about 80s Dutch fashion doll Fleur in English and Polish. Blog o holenderskiej lalce z lat 80 Fleur po angielsku i po polsku.

Tuesday Taylor from Ideal – Tuesday Taylor firmy Ideal


tuesday-taylor-doll

Today at Ania’s request I’m going to write about Tuesday Taylor 😀 I asked Ania whether I should write about Tuesday or Fleur, and she chose Tuesday. So this post is dedicated to Ania!

Na prośbę Ani piszę dzisiaj o Tuesday Taylor 😀 zwróciłam się do Ani z zapytaniem, czy powinnam napisać o Tuesday czy o Fleur, a ona wybrała Tuesday. Aniu, Tobie dedykuję ten wpis!

No i Manhamana czeka, żeby cosik napisać 😉 wiem też, że Erynnis ma jedną, ale dopiero niedawno do niej dotarła. Jeżeli ktoś jeszcze ma te lalki to proszę napiszcie o nich, są wspaniałe!

Web pages about Tuesday Taylor:
Strony o Tuesday Taylor:
http://www.angelfire.com/art/dollmemories/tuesdaytaylor.html
http://crissyandbeth.com/Tuesday.html (na dole tej strony jest darmowy wykrój na ubranka dla lalek vintage od McCall’s z 1978 roku, drukując należy wybrać opcję “print actual size”)
http://www.dollreference.com/ideal_tuesday_taylor.html
http://www.jewelsdollcastle.com/TuesdayTaylorReference.html

Flickr search results:
Rezultaty wyszukiwania na Flickerze:
http://www.flickr.com/search/?q=tuesday taylor

The most beautiful Tuesday I’ve ever seen (OOAK):
Absolutnie najpiękniejsza Tuesday, jaką kiedykolwiek widziałam (OOAK):
http://www.flickr.com/search/?w=32003542@N04&q=Tuesday

Tuesday group on Flickr:
Grupa o Tuesday na Flickerze:
http://www.flickr.com/groups/1031193@N20/pool/

And how to stop yourself from falling in love with her? 😀
I jak tu się nie zakochać? 😀

Some info: the Tuesday Taylor patent was copyrighted in 1975, so we may presume that the first doll appeared in 1975 or 1976. Tuesday was sold for only a few years. She must not be confused with an earlier doll called Tiffany Taylor, who had the same two-tone hair feature as Tuesday, but was 19 inches high. Tuesday is Barbie’s size, so 11.5 inches. Tuesday also had her dark skin alter-ego called Taylor Jones. These dolls can be bought only on eBay from the USA, and very rarely from the UK. They can sometimes be found elsewhere online, but it’s very rare. So buying her you must consider the shipping costs.

Informacyjnie: patent Tuesday Taylor zastrzeżony był w 1975 roku, czyli możemy założyć, że pierwsza lalka pojawiła się w 1975 lub 1976 roku. Tuesday produkowana była tylko przez kilka lat. Nie należy mylić Tuesday Taylor z wcześniejszą lalką nazywającą się Tiffany Taylor, która miała identyczne dwukolorowe włosy co Tuesday, ale mierzyła 19 cali, Tuesday jest rozmiaru Barbie czyli 11.5 cala. Tuesday miała też swoje ciemnoskóre alter-ego, nazywające się Taylor Jones. Tuesday można kupić tylko na eBay ze Stanów, a bardzo rzadko z UK. Owszem zdarza się na innych stronach, ale bardzo rzadko. Czyli trzeba się liczyć z kosztami przesyłki.

What about this hair then? Well, until now I was able to see and buy two kinds of Tuesday heads – a regular one like for every other doll, and one that twists at the top, with two colours of hair. It worked in a way where the top of her scalp was separated from the head and rooted half blonde and half brunette. Twisting the top gave the doll two different looks. I read somewhere that Tuesday with this head was not a great seller, because the moving scalp scared the little girls. I personally think it was a great idea, because the doll’s change is really amazing! Unfortunately, I’ve not yet been able to buy a Tuesday with a blonde fringe (bangs) – I can see her pictures on this page and on eBay, but I can’t afford her just yet! None of the dolls with this head I’ve bought so far had a fringe.

O co chodzi z tymi włosami? No więc do tej pory udało mi się zobaczyć i zdobyć dwa różne rodzaje główek Tuesday – zwykłą jak u każdej innej lalki, oraz obracającą się na czubku, z dwoma kolorami włosów. Mechanizm polegał na tym, że czubek jej głowy był oddzielony od reszty i rootowany pół na pół blond oraz czarnymi włosami. Obracając czubkiem można było zupełnie zmieniać wygląd lalki. Czytałam gdzieś, że Tuesday z tą właśnie główką nie sprzedawała się dobrze, bo małym dziewczynkom nie podobała się ta ruchoma czaszka. Osobiście uważam, że to wspaniały pomysł, a lalka rzeczywiście przechodzi niesamowitą metamorfozę! Do dzisiaj jednak nie udało mi się znaleźć na moją kieszeń Tuesday z grzywką – widzę jej zdjęcia na tej stronie i na eBay, ale na razie nie na moją kieszeń! Żadna lalka Tuesday z tą główką które do tej pory kupiłam nie ma grzywki.

Tuesday Two Tone Head – Dwukolorowa Głowa Tuesday

Tuesday Two Tone Head – Dwukolorowa Głowa Tuesday

One of the curiosities is that the Suntan Tuesday doll can really tan! I checked it myself and it works! All she needs is two minutes in the sun and she turns brown, this also works under a lamp. Unfortunately I can’t show it to you because today is a very gloomy day 😐

Jedną z ciekawostek jest to, że jedna z tych lalek – Suntan Tuesday – mogła się naprawdę opalać! Sama to sprawdziłam i działa! Wystarczą dwie minuty na słońcu a już robi się brązowa, działa to też pod lampą. Niestety, nie mogę Wam tego pokazać, ponieważ jest dzisiaj bardzo ponury dzień 😐

Tuesday is the size of Barbie, but she has huge feet, so Barbie shoes don’t fit her. Apparently she can wear shoes from Cher, Diana Ross, Farrah Fawcett and America’s Next Top Model dolls – I found this information on the Little Baby Nothing blog. Unfortunately I can’t check this myself, but I’m already looking on eBay 😉 until now I was able to find only 2 pairs of real Tuesday shoes, pictured below. Please note on this page there are several samples of NRFB Tuesday outfits, but none of them have shoes! Perhaps this is why it’s so hard to find shoes for her today. For now I think that only the dolls themselves were sold with shoes, which may have been a problem at playtime – kids lose doll shoes easily, so did they have to buy a new doll to get a new pair? Also interesting is the fact that her white shoes are a real pair, with a left and right shoe, whereas the orange ones are not – they are very ugly and don’t like to be photographed! A bit more about them in a moment…

Tuesday jest rozmiaru Barbie, ale ma bardzo wielkie stopy, więc buty Barbie na nią nie pasują. Podobno pasują na nią buty lalek takich jak Cher, Diana Ross, Farrah Fawcett oraz America’s Next Top Model – informacja zaczerpnięta z blogu Little Baby Nothing. Niestety na razie nie mogę tego sama sprawdzić, ale już poluję na eBay 😉 do tej pory udało mi się znaleźć tylko dwie pary, zdjęcie poniżej. Zauważcie, że na tej stronie jest kilka zdjęć ubranek NRFB, ale żadne z nich nie ma butów! Być może dlatego tak trudno jest dzisiaj znaleźć dla Tuesday buty. Na razie wydaje mi się, że tylko same lalki miały buty, co mogło być problemem w zabawie – dzieci przecież łatwo gubią buty, a żeby dostać następną parę trzeba chyba było kupić nową lalkę? Ciekawe jest też to, że białe butki to prawdziwa para, czyli lewy i prawy, natomiast pomarańczowe takie nie są – za to są niesamowicie brzydkie i nie lubią się fotografować! Nieco więcej o nich poniżej…

Barbie & Tuesday

Barbie & Tuesday

Tuesday's Shoes – Buty

Tuesday’s Shoes – Buty

Barbie & Tuesday Feet – Stopy

Barbie & Tuesday Feet – Stopy

There are two types of Tuesday bodies: an articulated one and a basic one. From top to bottom, the differences are as follows: the heads of the articulated bodies have eyelashes, and the basic do not. The articulated dolls have two-colour hair, and the basic do not (this is my impression so far, maybe there are exceptions). Articulated dolls have plastic torsos, and vinyl arms and legs, and articulated wrists. The basic dolls have arms made of something that feels like a cross between vinyl and plastic, they do not bend at all. The legs of the articulated dolls bend with 3 clicks, and of the basic dolls not at all, because they are plastic and hollow inside. Beside the two-tone hair and the blonde I have not seen any other colour variations. Both dolls have soft vinyl heads with scarce holes, which makes rerooting very easy.

Edit: thanks to my readers I now know, that the Super Model Tuesday Taylor has an articulated body and twisting waist, and single colour hair (no rotating scalp) 🙂

Są dwa rodzaje ciałek Tuesday: artykułowane i zwykłe. Od góry do dołu, różnice są następujące – główki ciałek artykułowanych mają rzęsy, a zwykłych nie. Artykułowane lalki mają dwukolorowe włosy, a zwykłe nie (na razie mam takie wrażenie, może są od tego jakieś wyjątki). Artykułowane lalki mają ciałka plastikowe, a ręce i nogi winylowe (gumowe) oraz artykułowane nadgarstki. Lalki zwykłe mają ręce z tworzywa, które wydaje się pomiędzy plastikiem a winylem, nie zginają się wcale. Nogi lalek artykułowanych zginają się na trzy, a lalek zwykłych wcale, bo zrobione są z plastiku i są puste w środku. Oprócz włosów dwukolorowych i blond nie widziałam żadnych innych opcji. Obie mają miękkie główki z niewielką ilością dziurek, czyli rerooty są bardzo łatwe.

Edit: dziękuję czytelnikom bloga za informację, że lalka Tuesday Super Model oprócz artykułowanego ciałka obraca się w talii oraz ma włosy jednego koloru (nie obraca się czubek głowy) 🙂

Articulated & Basic Tuesday – Artykułowana & Zwykła Tuesday

Articulated & Basic Tuesday – Artykułowana & Zwykła Tuesday

 

Head Comparison - Głowy

Head Comparison – Głowy

 

Profiles Comparison - Profile

Profiles Comparison – Profile

Tuesday’s face is incredibly attractive, with gorgeous eyes and beautifully molded lips. Most interesting are her irregular eyebrows, painted to look natural, and her crossed painted eyelashes.

Tuesday ma niesamowicie piękną twarz, ze ślicznymi oczami i pięknie wymodelowanymi ustami. Najbardziej interesujące są jej brwi, malowane tak aby udawały naturalne, oraz jej skrzyżowane malowane rzęsy.

Tuesday Portrait - Portret

Tuesday Portrait – Portret

I’ve not noticed as yet any differences in her make-up, so identification can only be done by signatures on their bodies and types of bodies and heads. Below you see the basic doll’s markings and the articulated doll’s markings. Both are stamped on the back of the head and buttocks.

Dotychczas nie udało mi się zauważyć różnic między jej make-upem, więc do identyfikacji można użyć tylko sygnatur oraz rodzaju ciałka i głowy. Poniżej pokazane są sygnatury zwykłej lalki i artykułowanej lalki. Obie oznaczone są na głowach i pośladkach.

Basic Tuesday Markings - Sygnatury Zwykłej Tuesday

Basic Tuesday Markings – Sygnatury Zwykłej Tuesday

 

Articulated Tuesday Markings - Sygnatury Artykułowanej Tuesday

Articulated Tuesday Markings – Sygnatury Artykułowanej Tuesday

The original Tuesday’s hair is beautiful, the quality of course not brilliant as it was the 70s, but better than Tammy’s for example. They look very pretty, curl easily, and have beautiful highlights!

Oryginalne włosy Tuesday są piękne, jakościowo oczywiście niezbyt dobre jak na lata 70, chociaż lepsze niż u Tammy na przykład, za to wyglądają pięknie, zakręcają się łatwo w loki i mają śliczne pasemka!

Original Tuesday Hair - Oryginalne Włosy Tuesday

Original Tuesday Hair – Oryginalne Włosy Tuesday

Of course, as a rival to Barbie, Tuesday was not alone – aside from her dark-skinned friend Taylor Jones she also had a boyfriend Eric and little sister Dodi.

Oczywiście jak na rywalkę Barbie przystało, Tuesday nie była sama – oprócz swojej czarnoskórej przyjaciółki Taylor Jones miała też chłopaka o imieniu Eric, oraz siostrzyczkę Dodi.

Suntan Eric, Dodi and Tuesday – promo photo from Eric’s box. Opalający się Eric, Dodi i Tuesday – fotka promocyjna z pudełka Erica.

Suntan Eric, Dodi and Tuesday – promo photo from Eric’s box. Opalający się Eric, Dodi i Tuesday – fotka promocyjna z pudełka Erica.

My dolls:
Moje lalki:

A basic Tuesday wearing an original gown, belt missing.
Zwykła Tuesday w oryginalnym ubranku, brakuje jej paska.

Beauty Queen Tuesday

Beauty Queen Tuesday

I believe she originally was the Tuesday Beauty Queen, whom I also bought NRFB. This is the doll who wears those ugly orange shoes, but they have a purpose – they make her stand on her “stage” at the beauty contest 🙂

Oryginalnie była to chyba Tuesday Beauty Queen, którą mam też w pudełku. Właśnie ta lalka nosi te okropne pomarańczowe buty, ale mają one zadanie – dzięki nim lalka stoi na “scenie” na konkursie piękności 🙂

Tuesday Taylor Beauty Queen – Tuesday Taylor Królowa Piękności

Tuesday Taylor Beauty Queen – Tuesday Taylor Królowa Piękności

 

Tuesday Taylor Beauty Queen Portrait – Tuesday Taylor Królowa Piękności Portret

Tuesday Taylor Beauty Queen Portrait – Tuesday Taylor Królowa Piękności Portret

My first ever Suntan Tuesday, wearing her original swimsuit, which is missing the gold stripes, original kaftan sold in various patterns, and her original hair. The ends of her hair were very damaged, so I had to rescue it with boiling water and cut off what couldn’t be saved.

Moja pierwsza Suntan Tuesday, w oryginalnym kostiumie kąpielowym, któremu brakuje złotych wstawek, oryginalnym kaftanie, który sprzedawany był w kilku wzorach, oraz z oryginalnymi włosami. Końcówki były bardzo zniszczone, więc musiałam włosy ratować wrzątkiem i obciąć to czego nie udało się uratować.

Suntan Tuesday Taylor

Suntan Tuesday Taylor

I then made three OOAK Tuesdays, because their hair was damaged beyond repair, so I scalped them and turned them into beauties again 😀 I wanted to have one completely different from the rest, so she became a brunette vamp. The dress is OOAK and made for me by Erynnis. It was initially made for Fleur, but it fits Tuesday perfectly! The fur is Barbie’s, the shoes of unknown origin. The second Tuesday wears a beautiful dress bought on eBay, her hair is rooted into two braids. The third is wearing Barbie’s Perfume Pretty dress, and is rerooted with blonde saran.

Następnie pokusiłam się o zrobienie trzech Tuesday OOAK, dlatego że ich włosy już nie nadawały się do niczego, więc lalki musiały być “wyłysione” i przerobione w piękności 😀 chciałam mieć jedną zupełnie inną od reszty, dlatego zrobiłam z niej wampa-brunetkę. Sukienka jest OOAK i uszyta dla mnie przez Erynnis. Miała być dla Fleur, ale pasuje na Tuesday idealnie! Futerko od Barbie, buty nieznanego pochodzenia. Druga ubrana jest w sukienkę Barbie Perfume Pretty, reroot saran blond. Trzecia nosi piękną sukienkę kupioną na eBay, włosy rootowane w dwa warkocze.

My OOAK Tuesdays - Moje Tuesday OOAK

My OOAK Tuesdays – Moje Tuesday OOAK

My girls before the vamp’s appearance 😉
Moje panny przed przybyciem wampa 😉

Four Tuesdays - Cztery Wtorki

Four Tuesdays – Cztery Wtorki

Advertisements

29 comments on “Tuesday Taylor from Ideal – Tuesday Taylor firmy Ideal

 1. mark
  11 July 2011

  Bardzo ciekawy i wyczerpujący wpis 🙂
  Ja też mam jedną lalkę z takim skalpem, ale jest to nowy model Barbie a nie Tuesday Taylor. Bardzo piękne porobiłaś im zdjęcia, najbardziej mi się podoba w tej niebieskiej sukience Perfume Pretty.

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Dzięki Marku, ciekawe co Ty byś o Tuesday powiedział na żywo, ona na pewno zaprzyjaźniłaby się z Twoimi wszystkimi Barbiami 😉

   Like

 2. Paweł
  11 July 2011

  Bardzo ładne laleczki – mają przesłodkie buzie, zupełnie inne od tych barbiowych. Jeszcze jedna rzecz, która mnie urzekła to bardzo ładne stópki – rzadko się spotyka tak fajnie wymodelowane. A i wiem, że Ania ma taką lalę z obrotową fryzurą, tylko nie pamiętam, co ta za lala była. 🙂

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Stópki mają rzeczywiście ładne, tylko olbrzymie, raczej nieproporcjonalne… a Scottie poniżej napisał, że Barbie też miały takie główki, no i Ania ma My Scene z podobnym bajerem… ciekawe czy Tuesday była pierwsza z taką główką?

   Like

 3. Jewel Snake
  11 July 2011

  świetny post, bardzo wyczerpujący. mam trzy rodzaje Tuesday, Suntan, Super Model i Beauty Queen, od siebie moge tylko dodać, że Super Model obraca się w talii.
  zgadzam się, Tuesday są wyjątkowo piekne!

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Wielkie dzięki za informację, dodałam edit do paragrafu o ciałkach, nie mam niestety Super Model więc nie wiedziałam o tym, a przegapiłam zbierając informacje… pokaż nam te trzy panny, ślicznie proszę! 😀

   Like

 4. Daguchna
  11 July 2011

  Szkoda, że tak krótko je produkowano, są przeurocze. Z buziek przypominają mi supermodelkę Twiggy, pewnie przez te rzęsy 😉

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   A wiesz co, w ogóle mi to nie przyszło do głowy, ale teraz przyjrzałam się dokładniej – rzeczywiście, ma ona coś z Twiggy! Gdyby tak zrobić jej fryzurę na lata 60. to podobieństwo byłoby jeszcze większe!

   Like

 5. świstak
  11 July 2011

  mam nadzieję że taka laleczka zawita do mojej kolekcji jest urocza 🙂

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Ja też mam taką nadzieję, Twoja kolekcja już jest bardzo urozmaicona, Tuesday na pewno tam się dobrze poczuje!

   Like

 6. allmode
  11 July 2011

  Śliczna jest i taka zupełnie inna niż Barbie. Twoje rerooty jak zwykle piękne.

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Dzięki Allmode, Twoje zrobię równie pięknie! 😉

   Like

 7. ziutek44
  11 July 2011

  hmmm…ja mam artykułowaną tuesday z jednokolorową fryzurą :/ Czy jest to możliwe?

  Like

  • ziutek44
   11 July 2011

   jest chyba:) Supermodel Tuesday Taylor:)

   Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   No chyba tak, tej lalki nie mam, a Tobie gratuluję, bo jest wspaniała i właśnie najbardziej popularna i najdroższa ze wszystkich! 😀 bardzo chcę ją mieć, zazdroszczę!

   Like

 8. aleksja
  11 July 2011

  Piękne lalki, aż zazdroszczę. Ciałko tej lalki w pewnym stopniu przypomina Model Muse, stopy tak samo 🙂 Może buty z laleczek tego typu by na nią pasowały.
  Mi osobiście podobają się te klapeczki pomarańczowe 🙂
  Te kobietki mają niesamowitą twarz, z jednej strony taka dojrzała a z drugiej przesłodka.

  Like

  • Jewel Snake
   11 July 2011

   buty Model Muse nie pasują.

   Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Dzięki, to ważna informacja!

   Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   No i już wiemy że buty Model Muse nie pasują! A szkoda. Na eBay jest dużo butów od Cher i Farrah Fawcett, ale są OKROPNIE brzydkie! Tuesday powinna mieć jakieś śliczne pantofelki…

   Klapki pomarańczowe przypominają mi dwa bardzo jaskrawe malutkie czołgi, są naprawdę brzydkie i chyba dlatego na pudełku Tuesday jest napisane “kostium kąpielowy dzięki któremu wygrała koronę”, bo na pewno nie wygrała jej dzięki butom! 😀

   A twarzyczka – to trzeba samemu zobaczyć, szczególnie te pięknie wymodelowane usta.

   Like

 9. manhamana
  11 July 2011

  Piękne jest Twoje stadko TT mam nadzieję że doczekam się jeszcze panny z obrotowym skalpem 😉
  A o swojej napiszę jak butki sprokuruję 😉
  Świetny wpis i śliczne zdjęcia!

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Dzięki Madziu, a mam nadzieję że pokażesz mi swoją Dorotkę, jak pisałaś ona ma takie same ciałko? Czekam cierpliwie na Twój wpis 😛

   Like

 10. Scottie
  12 July 2011

  Wow, this is so impressive! Many kudos to you!!! I can’t even begin to explain how fabulous this blog was. You do tremendously beautiful work! I have Tiffaney Taylor (the huge one) I even have her shoes. They aren’t melted to her feet the way some plastics react over time, but rather they are locked into place on her feet LOL. Have you seen the Glam and Jam Barbies that came out about 8 years ago? Their heads feature the same mechanism, Barbie’s hair changes from purple to blonde,Theresa’s hair from brown to pink, and I believe Christie’s hair goes from black to blue. I’ll take pictures for you and put them online 🙂 Excellent and totally awesome blog! I love the Suntan versions too how fun is that!! Is there any danger to the dolls if the are over-exposed to sunlight? You said for 2 minutes the doll would turn brown. What if you brought her to the beach with you and you tanned for like 4 hours?

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Thanks Scottie, I would love to see pictures of those Glam and Jam Barbies, I’ll check Flickr. I didn’t know other dolls had this feature, but then again I never knew about it until I found Tuesday. I saw pictures of Tiffany on Flickr, she has a GORGEOUS face, what a doll!

   Next time we have a sunny day I will put my Suntan Tuesday to the test 😉 that definitely won’t be today – very gloomy outside… I can’t imagine any problem, I’m sure the doll would tan as far as possible, and then probably stop? Will be cool to find out! I’ll keep you posted!

   Like

 11. Ania
  12 July 2011

  Aguś, dziękuję za dedykację, to bardzo miłe z Twojej strony, że wzięłaś pod uwagę moją prośbę 🙂

  Tuesday jest tak śliczna, że mogłabym na okrągło oglądać jej zdjęcia! 🙂

  Marzy mi się choćby jedna taka, ale boję się kupować z USA. Nigdy tego nie robiłam i nie mam pojęcia, jak wyglądałaby sprawa z opłatami…

  No i oczywiście, zazdroszczę Ci tylu pannic! Te twarzyczki są prześliczne, dziwię się, że tak krótko je produkowano. Myślę, że nawet dziś takie pannice cieszyły by się popularnością 🙂

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Aniu, bardzo mi miło, spełnienie Twojej prośby gwarantowało mi przynajmniej jednego czytelnika HA HA 😀

   Kupuję się ją z eBay bardzo łatwo, tak samo jak kupiłaś swoją pierwszą lalę, tylko trzeba cierpliwości aby lalka dotarła ze Stanów, no i koszty przesyłki mogą być wysokie, zależy od sprzedawcy 😉 płaci się przez Paypal jak zwykle.

   Mi też szkoda i dziwię się, że tak krótko je produkowano, przecież miały one bardzo duży potencjał, chociaż przez ten krótki czas były też dwa domy oraz dużo ubranek… ale w latach 70. była bardzo duża konkurencja na rynku fashion dolls, może dlatego… gdyby się dobrze sprzedawała może byłoby inaczej?

   Like

 12. RudyKrólik
  14 July 2011

  Już to pisałam i teraz powtórzę: ta twarz jest o prostu hipnotyzująco piękna!!! Nigdy wcześniej (ani później) nie spotkałam się z lalką produkowaną dla dzieci, a jednak o tak dorosłej twarzy. Barbie przy niej wygląda jakoś tak niepoważnie…
  Twoje ooaki są wspaniałe. Brunetka podbiła moje serce 😉 Jesteś niesamowicie zdolna, a i Tuesday jest wdzięcznym materiałem.

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Tuesday nadaje się do rerootów wspaniale, między innymi dlatego, że miała chyba tylko dwa kolory włosów. Chciałabym nabyć jeszcze jedną, aby zrobić z niej ognistego rudzielca.

   Barbie może tak wygląda bo się wiecznie uśmiecha, natomiast Tuesday wygląda bardziej zagadkowo… jak będziesz mogła to kup koniecznie! No i ramiona Barbie wyglądają bardzo nieproporcjonalnie w porównaniu z Tuesday, prawda?

   Like

 13. Shi4
  14 July 2011

  One są wprost przecudne. Od dziś zaczynam polowanie na chociaż jedną taką lalę 😀

  Like

  • fleurdolls
   17 July 2011

   Shi, jak znajdziesz to powiedz nam, jestem bardzo ciekawa jak Ci się spodoba Tuesday na żywo 🙂

   Like

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11 July 2011 by in Fashion Dolls, Tuesday Taylor and tagged , , , .
%d bloggers like this: